Businesscase: ontwerpen en bouwen voor WWZ in vol bedrijf

Het stappenplan WWZ bewijst zijn nut met name wanneer het wordt ingebed in de bedrijfsvoering van een installatiebedrijf. Hieronder vindt u daarom een aantal handvatten voor het schrijven van uw eigen ‘Businesscase WWZ’.

1. Marktanalyse en bedrijfsanalyse

Kennis van uw eigen bedrijf en uw eigen markt zijn een voorwaarde om te komen tot goede strategische keuzes. Waar liggen de kansen en mogelijkheden en waar de belemmeringen? Hoe benut u de sterke kanten van uw bedrijf om kansen te genereren? Hoe voorkomt u dat zwakke punten het benutten van kansen in de weg staan? Het gaat daarbij niet alleen om de sterktes en zwaktes van uw bedrijf maar ook om kennis van de omgeving, de concurrentie, trends in de maatschappij en ontwikkeling van de vraag.

Het instrument Horizonline kan u helpen inzicht te krijgen in de vraag naar wonen, zorg en welzijn door ouderen in uw regio, van nu tot 2030. Het instrument voorspelt de (toekomstige) vraag naar diverse woon- en verblijfsvoorzieningen. De kern van het instrument bestaat uit profielen van ouderen. Deze bestaan uit een combinatie van bevolkingskenmerken, aandoeningen en beperkingen. Bij elk profiel hoort een zorgbehoefte en een huisvestingsbehoefte.

De marktkansen hangen echter niet alleen af van de ontwikkeling van de behoefte maar ook van de financiële ruimte die voor zorggerichte installatietechniek beschikbaar is. Niet voor niets noemt de ‘Businesscase Zorgkeur’ het realiseren van samenwerking binnen bestaande financieringsstructuren en zorgdisciplines een kritische succesfactor. De inventarisatie Financiering van zorggerichte installatietechniek is geschreven om u te helpen om uw klanten, of dat nu een particuliere woningeigenaar is, een woningcorporatie of het projectteam voor een nieuwbouwcomplex, te wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor de financiering van ICT-, domotica- en andere toepassingen. Tevens bevat het instrument uitleg over de opbouw van het financieringssysteem van dergelijke organisaties, zodat u voor hen een goed geïnformeerde gesprekspartner bent.

De inventarisatie ‘Financiering van zorggerichte installatietechniek’ bespreekt echter slechts summier de vergoedingen van woningaanpassingen voor ouderen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. U doet er dan ook goed aan om u te verdiepen in het beleid dat de gemeenten in uw werkgebied hanteren. Voor meer informatie over voorzieningen waar uw klanten recht op hebben, kunt u contact opnemen met het WMO-loket in de gemeenten. Als een gemeente aangesloten is bij de website Regelhulp, kunt u ook op deze website zien welke hulp en voorzieningen door de gemeente aan particulieren wordt aangeboden. Gemeenten maken ook afspraken over woningaanpassingen met woningcorporaties. Op de website Geschikt Wonen vindt u hierover meer informatie.

2. Vaststellen van de strategie van uw bedrijf

Op basis van de markt- en bedrijfsanalyse kunt u de strategie van uw bedrijf vaststellen. De strategie van een bedrijf omvat onder meer het werkveld en de formule1. In grote lijnen onderscheidt UNETO-VNI drie verschillende werkvelden: systeemintegratie, uitvoering en onderhoud & beheer. De laatste twee zullen u bekend voorkomen. De eerste vraagt wellicht wat toelichting. De systemintegrator vertaalt de behoeften van de klant in technische oplossingen en realiseert, onderhoudt en beheert deze.

Naast het werkveld maakt ook de formule deel uit van de strategie. De formule van een bedrijf kan worden achterhaald door het beantwoorden van twee vragen. De eerste vraag is: Waarom komen klanten bij ons bedrijf? De tweede vraag is: Wat moet ons bedrijf kunnen om aan de klantvraag te voldoen? Bij het beantwoorden van de tweede vraag is het van belang dat men weet welke competenties nodig zijn en welke competenties men in huis heeft. 

3. Competenties van het bedrijf

Wanneer de directie van het bedrijf ervoor kiest om de markt van Wonen-Welzijn-Zorg als systemintegrator te bedienen, betekent dit dat er in projecten interdisciplinair wordt samengewerkt met andere projectpartners. Daarbij voert u niet alleen opdrachten uit, maar u treedt ook op als adviseur. Niet ieder bedrijf heeft direct alle competenties in huis om de rol van systemintegrator geheel alleen uit te voeren. U kunt dit oplossen door een samenwerkingsverband aan te gaan met andere bedrijven en personen. Zo ligt het voor de hand om voor het uitvoeren van de stappen 2 en 4 samen te werken met een persoon of organisatie met een medische achtergrond, denk aan een ergotherapeut. Binnen uw bedrijf werken immers specialisten op het gebied van installatietechniek, geen medisch specialisten. Daarnaast zou u bij de uitvoering van de stappen 3, 5, 6, en 7 samen kunnen werken met een bouwbedrijf. Zo kunt u de ontbrekende competenties aanvullen.

Bovendien biedt het stappenplan u mogelijkheden de competenties binnen uw bedrijf te verbreden. In stap 7 en 8 van het stappenplan worden de klanttevredenheid ten aanzien van het projectverloop (stap 7) en ten aanzien van het projectresultaat (stap 8) gemeten. Meten is weten. U weet na het uitvoeren van deze stap hoe tevreden uw klant is. De vraag is nu: wanneer kunt u tevreden zijn? Welk niveau van klanttevredenheid streeft u in uw bedrijf na? Streeft u naar een ‘6’ of naar een ‘9’? U doet er verstandig aan deze maatstaven voor uzelf vast te leggen. Dan weet u ook precies wanneer u uw bedrijfsvoering aan moet passen of de competenties in uw bedrijf zal moeten verbreden.

4. Competenties van de medewerker

Medewerkers dienen te weten waar het bedrijf voor staat en naar toe wil. Indien de bedrijfsleiding ervoor kiest in de toekomst (meer) WWZ-projecten aan te nemen, brengt dit een andere manier van werken met zich mee. Medewerkers dienen kennis te hebben van WWZ en te weten wat dit voor hen betekent en wat dit van hen vraagt.

Het stappenplan impliceert een verbreding van het werkveld van uitvoering naar advisering. Dit betekent dat er verschuivingen en veranderingen ontstaan in het functie- en takenpakket van (enkele van) uw medewerkers. Er zal meer verwacht worden van de medewerker op het gebied van advisering en communicatie. De bedrijfsleiding dient vast te stellen wat het huidige kennisniveau van medewerkers is en wat het gewenste kennisniveau is. Aan de hand van deze informatie kan een opleidingsplan opgesteld worden voor de onderneming en de individuele medewerker.